Algemene voorwaarden en huisreglement

Openingstijden

De Hooijbergh is één van de weinige kinderopvangorganisaties die van 7.00 tot 19.00 uur geopend is. Vanaf 7.00 uur kunt u uw kind bij ons brengen. Er staat een lekker kopje koffie of thee voor u klaar! Tot 7.45 uur kunnen de kinderen aanschuiven aan het ontbijt. De baby’s krijgen hun eerste voeding van de ochtend thuis. Tussen 9.00 uur en 9.20 uur is de groep even gesloten, evenals tussen 11.30 en 12.00 uur en tussen 18.00 en 18.30 uur. Dit zijn de momenten dat de kinderen met elkaar eten en drinken, dan is het fijn als er rust is op de groepen.

Aan het einde van de dag, tot uiterlijk 18.45 uur,  kunt u uw kind ophalen, zodat er nog tijd is voor een mondelinge overdracht. Wanneer u uw kind op een ander tijdstip ophaalt dan normaal dan geeft u dit ’s morgens door aan de leidsters. U bent dus vrij om uw kind te brengen en te halen op een tijdstip dat het u uitkomt, uiteraard rekening houdend met onze etenstijden.

Wij geven de kinderen alleen mee aan de ouders of aan de persoon die u, als ouders, heeft opgegeven. Deze persoon moet zich bij het ophalen legitimeren. Indien u de groep na 19.00 uur verlaat wij genoodzaakt om € 15- per kind per kwartier in rekening te brengen. 

Extra opvang

Indien u extra opvang wilt afnemen naast de normale opvang, dan kunt u deze aanvragen door het formulier ‘Extra opvang’  in te vullen op onze site. U kunt kiezen voor een halve of een hele dag opvang.

Indien de school van uw kind een studiedag heeft of extra vakantiedagen kunt u hiervoor ook extra opvang aanvragen. Bij een minimaal aantal van vier kinderen kunnen wij extra opvang bieden.

Het is niet mogelijk om dagen te ruilen. Wij streven naar zo veel mogelijk vaste groepen.

Ziektebeleid

Is uw kind ziek? Dan houdt u hem/haar natuurlijk thuis. Wanneer u twijfelt, kunt u contact opnemen met ons. Elk kind moet in staat zijn om mee te doen aan de dagelijkse groepsactiviteiten.

Is er sprake van een besmettelijke ziekte, dan willen wij dit natuurlijk zo spoedig mogelijk weten zodat we maatregelen kunnen nemen. Ouders zijn verplicht ons te melden wanneer hun kind niet aan het Rijksvaccinatieprogramma mee doet.

Wanneer uw kind ziek wordt tijdens zijn/haar verblijf op De Hooijbergh dient hij/zij zo spoedig mogelijk te worden opgehaald.  Het is dus heel belangrijk dat u voor ons bereikbaar bent. In geval van nood gaan wij zelf met uw kind naar de huisarts. De leidsters zijn alleen bevoegd om medicijnen te verstrekken aan uw kind nadat u een ‘Overeenkomst gebruik geneesmiddelen’ heeft ingevuld. Het medicijn dient in de originele verpakking te worden aangeleverd inclusief de bijsluiter en dient de eerste keer door de ouders zelf te zijn gegeven. Dit is ook van toepassing op homeopathische medicatie.

Oudergesprek

Twee keer per jaar bieden wij u de mogelijkheid voor een oudergesprek. Indien gewenst kan dit natuurlijk ook vaker. Mocht u tussentijds ergens tegenaan lopen met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind dan kunt u pedagogisch advies inwinnen bij onze medewerkesters. Ook is er de mogelijkheid om een consult aan te vragen bij onze eigen kindertherapeute.

Werken met de Meldcode en de verwijsindex

Onze organisatie heeft de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen. In het kort houdt dit in:

1. Signalen in kaart brengen.

2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig thuis.

3. Gesprek met ouders en betrokkenen.

4. Wegen van geweld of de kindermishandeling, bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.

5. Beslissen: of hulp organiseren of melden.

Wanneer er zorgen zijn omtrent een kind, maakt De Hooijbergh ook gebruik van de Verwijsindex om zo in contact te komen met andere instanties zoals school, consultatie bureau e.d. die ook hun zorg hebben aangegeven. D.m.v. de Verwijs index worden de instanties aan elkaar gekoppeld.

Voor vragen kunt u terecht bij Astrid Bakker of Nanda Russer, aandachtsfunctionarissen signaleren kindermishandeling en huiselijk geweld.

Begripsbepalingen

Kindplaats
De plaats in een onder De Hooijbergh ressorterend kinderdagverblijf waarvan één of meer kinderen, in de leeftijd van 10 weken tot 13 jaar, tijdens werkdagen gebruik maken.

Werkdag
De dagen van een week die niet zijn een zaterdag, zondag, een algemeen erkende en/of door de CAO Kinderopvang verplicht gestelde feestdag. Verder is De Hooijbergh gedurende de derde week van de landelijke zomervakantie en de week tussen Kerst en Oud en Nieuw gesloten.

Afnameverplichting

De contractant verplicht zich jegens De Hooijbergh tot het afnemen van de vermelde aantal kindplaatsen c.q. opvang-uren, een en ander onder de voorwaarden en bepalingen zoals in de overeenkomst vermeld.

Tarieven

De tarieven die voor kinderopvang van De Hooijbergh gelden, zijn vermeld in het contract. Het tarief kan tussentijds aangepast worden. De aanpassing van de tarieven dient door De Hooijbergh tenminste één maand voor de ingangsdatum door middel van een mail aan de contractant te worden meegedeeld.

Niet tijdige betaling

Indien tijdige betaling achterwege blijft, is De Hooijbergh gerechtigd de kinderopvang die met de contractant is overeengekomen op te schorten totdat contractant de achterwege gelaten betaling met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten heeft voldaan. Zolang de kinderopvang is opgeschort, blijft contractant gehouden te betalen voor de ten tijde van de opschorting niet genoten kinderopvang.

Duur van het contract

Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De minimale duur van een contract is twee maanden.

Beëindiging plaatsing

  1. De plaatsing van een kind eindigt door middel van een schriftelijke melding door de contractant met inachtneming van een opzegtermijn van één maand vanaf de dag van opzeggen.
  2. Indien de contractant de plaatsing van een kind annuleert voordat de opvang daadwerkelijk is aangevangen, is de in het eerste lid genoemde opzegtermijn van toepassing. Indien deze opzegtermijn de eerder overeengekomen startdatum van de opvang overschrijdt, betaalt de contractant aan De Hooijbergh de periode van overschrijving.
  3. De plaatsing van een kind in een kinderdagverblijf eindigt zonder voorafgaande schriftelijke opzegging op de eerste dag nadat het kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt, tenzij tegen een andere datum wordt opgezegd overeenkomstig het eerste lid.
  4. De plaatsing van een kind eindigt zonder opzegtermijn bij het overlijden van het kind of wanneer het kind als gevolg van een ernstige handicap geen gebruik (meer) kan maken van één van de voorzieningen van De Hooijbergh.

Aansprakelijkheid

De Hooijbergh is niet aansprakelijk voor enige schade uit hoofde van de uitvoering van de onderhavige raamovereenkomst c.q. het daarbij behorende aanhangsel, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van medewerkers van De Hooijbergh. Voorts is De Hooijbergh niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of goederen van het kind van de contractant.

Doorbetalingsverplichting

Indien contractant het overeengekomen aantal kindplaatsen tijdelijk niet benut, blijft, ook bij ziekte en/of vakantie van het kind, het ter zake deze overeenkomst verschuldigde bedrag verschuldigd.

Weigering opvang

De Hooijbergh heeft het recht een kind voor opvang te weigeren bijvoorbeeld indien het kind, naar de daarvoor geldende criteria, door medische en/of andere oorzaken in aanmerking komt voor gespecialiseerde opvang.

Opvang zieke kinderen

De Hooijbergh kan niet worden verplicht kinderen toe te laten wier gezondheidstoestand een gevaar kan opleveren voor de overige kinderen, e.e.a. in geval van geschil ter beoordeling van de plaatselijke GGD.

Restitutie

De Hooijbergh restitueert geen gelden indien tijdelijk niet voldaan kan worden aan de in deze overeenkomst genoemde kinderopvang c.q. bemiddeling in geval van overmacht, mits De Hooijbergh al het mogelijke heeft gedaan om deze overmacht situatie te voorkomen dan wel ten spoedigste op te heffen.

Geschillen

Geschillen, voortkomend uit deze overeenkomst, staan bij uitsluiting van andere rechterlijke instanties ter beoordeling van de bevoegde rechter te Alkmaar.

AVG en de verwerking van persoonsgegevens

Door ondertekening verklaart contractant op de hoogte te zijn van de Privacy Policy van De Hooijbergh en akkoord te gaan met de verwerking van de hierin genoemde persoonsgegevens. De  Privacy Policy is te vinden op de website www.hooijbergh.nl.