Algemene voorwaarden

Wij hanteren de volgende algemene voorwaarden. 

Begripsbepalingen

Kindplaats
De plaats in een onder De Hooijbergh ressorterend kinderdagverblijf waarvan één of meer kinderen, in de leeftijd van 10 weken tot 13 jaar, tijdens werkdagen gebruik maken.

Werkdag
De dagen van een week die niet zijn een zaterdag, zondag, een algemeen erkende en/of door de CAO Kinderopvang verplicht gestelde feestdag. Verder is De Hooijbergh gedurende de derde week van de landelijke zomervakantie en de week tussen Kerst en Oud en Nieuw gesloten.

Afnameverplichting

De contractant verplicht zich jegens De Hooijbergh tot het afnemen van de vermelde aantal kindplaatsen c.q. opvang-uren, een en ander onder de voorwaarden en bepalingen zoals in de overeenkomst vermeld.

Tarieven

De tarieven die voor kinderopvang van De Hooijbergh gelden, zijn vermeld in het contract. Het tarief kan tussentijds aangepast worden. De aanpassing van de tarieven dient door De Hooijbergh tenminste één maand voor de ingangsdatum door middel van een mail aan de contractant te worden meegedeeld.

Niet tijdige betaling

Indien tijdige betaling achterwege blijft, is De Hooijbergh gerechtigd de kinderopvang die met de contractant is overeengekomen op te schorten totdat contractant de achterwege gelaten betaling met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten heeft voldaan. Zolang de kinderopvang is opgeschort, blijft contractant gehouden te betalen voor de ten tijde van de opschorting niet genoten kinderopvang.

Duur van het contract

Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De minimale duur van een contract is twee maanden.

Beëindiging plaatsing

 1. De plaatsing van een kind eindigt door middel van een schriftelijke melding door de contractant met inachtneming van een opzegtermijn van één maand vanaf de dag van opzeggen.
 2. Indien de contractant de plaatsing van een kind annuleert voordat de opvang daadwerkelijk is aangevangen, is de in het eerste lid genoemde opzegtermijn van toepassing. Indien deze opzegtermijn de eerder overeengekomen startdatum van de opvang overschrijdt, betaalt de contractant aan De Hooijbergh de periode van overschrijving.
 3. De plaatsing van een kind in een kinderdagverblijf eindigt zonder voorafgaande schriftelijke opzegging op de eerste dag nadat het kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt, tenzij tegen een andere datum wordt opgezegd overeenkomstig het eerste lid.
 4. De plaatsing van een kind eindigt zonder opzegtermijn bij het overlijden van het kind of wanneer het kind als gevolg van een ernstige handicap geen gebruik (meer) kan maken van één van de voorzieningen van De Hooijbergh.

Aansprakelijkheid

De Hooijbergh is niet aansprakelijk voor enige schade uit hoofde van de uitvoering van de onderhavige raamovereenkomst c.q. het daarbij behorende aanhangsel, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van medewerkers van De Hooijbergh. Voorts is De Hooijbergh niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of goederen van het kind van de contractant.

Doorbetalingsverplichting

Indien contractant het overeengekomen aantal kindplaatsen tijdelijk niet benut, blijft, ook bij ziekte en/of vakantie van het kind, het ter zake deze overeenkomst verschuldigde bedrag verschuldigd.

Weigering opvang

De Hooijbergh heeft het recht een kind voor opvang te weigeren bijvoorbeeld indien het kind, naar de daarvoor geldende criteria, door medische en/of andere oorzaken in aanmerking komt voor gespecialiseerde opvang.

Opvang zieke kinderen

De Hooijbergh kan niet worden verplicht kinderen toe te laten wier gezondheidstoestand een gevaar kan opleveren voor de overige kinderen, e.e.a. in geval van geschil ter beoordeling van de plaatselijke GGD.

Restitutie

De Hooijbergh restitueert geen gelden indien tijdelijk niet voldaan kan worden aan de in deze overeenkomst genoemde kinderopvang c.q. bemiddeling in geval van overmacht, mits De Hooijbergh al het mogelijke heeft gedaan om deze overmacht situatie te voorkomen dan wel ten spoedigste op te heffen.

Geschillen

Geschillen, voortkomend uit deze overeenkomst, staan bij uitsluiting van andere rechterlijke instanties ter beoordeling van de bevoegde rechter te Alkmaar.

AVG en de verwerking van persoonsgegevens

Door ondertekening verklaart contractant op de hoogte te zijn van de Privacy Policy van De Hooijbergh en akkoord te gaan met de verwerking van de hierin genoemde persoonsgegevens. De  Privacy Policy is te vinden op de website www.hooijbergh.nl.

Overig

 • De kinderen komen veel in contact met dieren. Uiteraard gaat dit altijd onder begeleiding.
 • We maken foto’s en video opnamen, deze kunnen wij gebruiken voor onze website en/of Facebook/Instagram pagina.
 • Gebruik van foto’s en video op de ouderapp/ouderportaal
 • Tijdens activiteiten en bij een laag aantal kinderen op de groep voegen wij onze groepen samen, het kan dan voorkomen dat uw kind op meer dan 1 stamgroep wordt opgevangen. Meer informatie hierover kunt u terug lezen in ons beleidsplan op de site.
 • De Hooijbergh heeft als organisatie de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen.
 • Indien er zorgen zijn omtrent een kind maakt De Hooijbergh gebruik van de Verwijsindex om zo in contact te komen met andere instanties zoals school, consultatie bureau e.d. (voor meer informatie zie onze website bij, Over De Hooijbergh, Werkwijze en regels www.hooijbergh.nl)