Privacy

Datum laatste wijziging: 17 mei 2018

Kinderopvang De Hooijbergh bv hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In
deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Kinderopvang De Hooijbergh bv houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met
zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal
  nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
  uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
  van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
  van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
  deze respecteren.

Als Kinderopvang De Hooijbergh zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen
heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit
document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Kinderopvang De Hooijbergh bv verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het overeengekomen contract;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Kinderopvang De Hooijbergh bv de volgende
persoonsgegevens van uzelf en uw kind(eren) vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • BSN;
 • Bankgegevens;
 • Gezondheidsgegevens m.b.t. allergie/diëten/medicatie, alleen van uw kind(eren).

Uw persoonsgegevens worden door Kinderopvang De Hooijbergh opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de
financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Kinderopvang De Hooijbergh bv verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kinderopvang De Hooijbergh bv de volgende
persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Zakelijk Telefoonnummer;
 • Zakelijk E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Kinderopvang De Hooijbergh opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de
financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Kinderopvang De Hooijbergh bv verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst;
 • Communicatie t.b.v. de arbeidsovereenkomst en/of uitnodigingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Kinderopvang De Hooijbergh bv de volgende
persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;
 • Lidmaatschap van een vakbond;
 • Gegevens noodzakelijk voor UWV m.b.t. ziekmelding en/of zwangerschap.

Uw persoonsgegevens worden door Kinderopvang De Hooijbergh bv opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen
in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van ons systeem voor de kinderadministratie en -planning;
 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de financiële en personeelsadministratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Kinderopvang De Hooijbergh bv bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Kinderopvang De Hooijbergh bv van uw gegevens kennis kunnen
  nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
  technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
  persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Website

We hechten veel waarde aan uw privacy en vinden het belangrijk dat u veilig en zorgeloos van onze website gebruik kunt maken zonder dat u hoeft na te denken over mogelijk privacy risico’s.

Beveiliging:

Uw pagina verzoeken en het ontvangen van de website-data vindt plaats via een beveiligde (HTTPS) verbinding. U kunt dit herkennen aan het ‘slotje’ in de adresbalk van uw browser, of de vermelding ‘veilig’.

Alle data wordt encrypted verzonden. Een versleutelingstechniek die ook bij banken wordt gebruikt. Alleen de ontvanger heeft de sleutel om de data te lezen. Het is daarmee voor derden, niet mogelijk om informatie te onderscheppen of ‘mee te kijken’ met uw bezoek.

Formulieren:

Eventueel door u verstrekte gegevens via een formulier op deze website, worden via een beveiligde HTTPS verbinding verzonden. Ingezonden formulieren worden niet langer dan noodzakelijk bewaard op onze website en na verwerking verwijderd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Kinderopvang De Hooijbergh bv
Tin 6
1768 BA Barsingerhorn
0224 291 699
info@hooijbergh.nl